·La forma de govern en la Monarquia:

L'organització Política estava directament vinculada a l'organització social.
El poder l'ostentava el rei,amb el suport de la noblesa o els patricis.
Alguns components d'aquest grup formaven un consell d'ancians que,en el futur es va convertir en el senat(senatus),que veurem més endavant.Aquest consell d'ancians elegia el rei.